Techkvinna.
AKTUELLT

Kvinnor inom tech: framtidens nyckelspelare för innovation och tillväxt

Även om majoriteten av techbolagen gärna ser fler kvinnor inom branschen, är deras frånvaro fortfarande påtaglig. Något som riskerar att hämma både tillväxten och innovationstakten. Detta enligt en ny rapport från Insight Intelligence.

Trots att den digitala utvecklingen fortsätter att forma vårt samhälle, påvisar den tionde årliga undersökningen från Insight Intelligence, genomförd i samarbete med Pion Group, Handelsbanken, Tietoevry och Bredband2, att IT/tech-branschen fortfarande brottas med utmaningen att attrahera unga kvinnor. I rapporten ”Unga kvinnor och tech – unga kvinnors syn på IT/tech som bransch och yrke 2024”, där 1000 kvinnor mellan 16 och 30 år över hela Sverige medverkat, framkommer många tankeväckande insikter.

 

Viktiga take aways från rapporten

Lågt intresse för branschen och kunskapsbrist är två huvudanledningar till varför kvinnor inte lockas till yrken inom IT och tech.

 

  • Drygt hälften av de tillfrågade kvinnorna uppger att de inte arbetar med IT/tech idag och inte heller har framtidsplaner inom området. Endast fem procent arbetar inom branschen och trivs med sitt yrke.
  • När frågan gällande hur lockande det är att arbeta inom IT/tech svarar 51% inte alls eller inte särskilt lockande, medan 46% ser det som ganska eller väldigt lockande.
  • Rapporten visar att de främsta anledningarna till att kvinnor inte ser en framtid inom IT/tech är ointresse (81%), kunskapsbrist (39%) och avsaknad av relevant utbildning (22%).

 

Trots lågt intresse anser många unga kvinnor att IT/tech-branschen är ett framtidsyrke, men att det saknas kvinnliga förebilder och de egenskaper som anses viktiga för yrket är inte de som kvinnorna tillskriver sig själva.

 

  • Nio av tio kvinnor anser att IT/tech är en framtidsbransch och många ser det dessutom som en bransch som framåt kommer lösa samhällsproblem (85%).
  • I rapporten framkommer det att en majoritet av kvinnorna, hela 44%, är oroade över hur bristen på kvinnor inom IT/tech-branschen kan komma att påverka samhällsutvecklingen i stort.
  • När de tillfrågade ska svara på varför det är så få kvinnor som arbetar inom tech idag uppger 34% att det saknas kvinnliga förebilder, 33% att det finns ett ointresse och 26% att jargongen är för grabbig som tänkbara anledningar.
  • Rapporten visar även att många av de egenskaper som anses viktiga för ett yrke inom IT/tech inte är de egenskaper som kvinnor tillskriver sig själva med undantag för noggrannhet och kreativitet.

Hög tid att göra skillnad!

Rapportens slutsats är tydlig: frånvaron av kvinnor inom IT/tech är inte bara en förlorad möjlighet för individer, utan utmanar även branschens relevans, tillväxt och innovation.

 

Även samhället i stort påverkas av en icke jämställd bransch. Inte minst då den data som alltmer hjälper oss att ta beslut i vår vardag grundas utan representation av halva befolkningen. Inkluderingen av kvinnor inom branschen är alltså inte bara viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv – utan helt avgörande för att säkerställa en balanserad digital framtid.

 

Enligt de tillfrågade är det framför allt två områden som är avgörande när det kommer till att attrahera kvinnor till branschen: utbildning och kvinnliga förebilder. Rapporten understryker behovet av att uppmana till fortsatta initiativ och satsningar för att öka kvinnors intresse för branschen och som förslag på konkreta åtgärder nämns vikten av att lyfta kvinnliga medarbetare i företagskommunikationen samt att visa på en inkluderande arbetskultur.

 

Vägen framåt på techarenan

Vi ställer oss ödmjuka inför det faktum att det inte finns någon quick fix för att uppnå en mer jämställd techbransch. Det är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang och en samlad kraftansträngning från både näringslivet och utbildningsinstitutioner. Att jämställdhets- och mångfaldsarbetet uppmärksammas visar dock att vi redan har tagit viktiga steg mot att välkomna fler kvinnor.

 

Hos Amendo Tech finns många kvinnor med vass kompetens, anställda eller i vårt nätverk av fristående konsulter. Vi arbetar kompetensbaserat för att säkerställa ett hållbart, objektivt och fördomsfritt urval som främjar inkludering och mångfald. I våra processer står behovet, kompetensen och människan i centrum – och vi lutar oss mot datan i varje enskilt rekryteringsbeslut. Det möjliggör att alla människor – oavsett kön, bakgrund och erfarenhet – får chansen till spännande techroller.

 

Vad är dina tankar och reflektioner om rapporten? Och hur arbetar ni för att främja inkludering och mångfald på er arbetsplats? Vi pratar gärna vidare, hör av dig till oss på hello@amendotech.se.

 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.